Ở một loài sinh vật, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên một cặp NST và cách nhau 30 cM

Đã giải489 lượt xem

Ở một loài sinh vật, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên một cặp NST và cách nhau 30 cM. Một tế bào sinh tinh của một cơ thể thuộc loài này có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}Dd$ giảm phân sẽ tạo ra loại giao tử mang gen $\underline{Ab}d$ với tỉ lệ

A. 50% hoặc 25% hoặc 0%.                                     B. 25% hoặc 17,5%.                                   C. 17,5% hoặc 12,5%.                                   D. 25% hoặc 50%.

cập nhật

+) Nếu tế bào sinh tinh này giảm phân không có hoán vị sẽ: Hoặc sinh ra 2 giao tử $\underline{Ab}d$ và 2 giao tử $\underline{aB}D$ hoặc sinh ra 2 giao tử $\underline{Ab}D$ và 2 giao tử $\underline{aB}d$

$\Rightarrow$ Giao tử $\underline{Ab}d$ chiếm tỉ lệ 50% hoặc 0%.

+) Nếu tế bào sinh tinh này giảm phân có hoán vị sẽ: Hoặc sinh ra 4 giao tử $\underline{Ab}D$; $\underline{AB}D$; $\underline{aB}d$; $\underline{ab}d$ hoặc sinh ra 4 giao tử $\underline{Ab}d$; $\underline{AB}d$; $\underline{aB}D$; $\underline{ab}D$ hoặc sinh ra 4 loại giao tử $\underline{Ab}D$; $\underline{ab}D$; $\underline{aB}d$; $\underline{AB}d$ hoặc sinh ra 4 loại giao tử $\underline{Ab}d$; $\underline{ab}d$; $\underline{aB}D$; $\underline{AB}D$.

$\Rightarrow$ Giao tử $\underline{Ab}d$ chiếm tỉ lệ 25% hoặc 0%.

Vậy giao tử $\underline{Ab}d$ chiếm tỉ lệ 00% hoặc 25% hoặc 50%.

Chọn đáp án A

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!