Ở một loài sinh vật lưỡng bội, cho biết mỗi cặp NST tương đồng gồm 2 chiếc có cấu trúc khác nhau

Đã giải193 lượt xem

Ở một loài sinh vật lưỡng bội, cho biết mỗi cặp NST tương đồng gồm 2 chiếc có cấu trúc khác nhau. Trong quá trình giảm phân, ở giới cái không xảy ra đột biến mà có 1 cặp xảy ra trao đổi chéo tại một điểm nhất định, 1 cặp trao đổi chéo tại 2 điểm đồng thời; còn giới đực không xảy ra trao đổi chéo. Quá trình ngẫu phối đã tạo ra $2^{21}$ kiểu tổ hợp giao tử. Bộ NST lưỡng bội của loài này là.

A. $2n=14$                  B. $2n=16$                   C. $2n =18$                   D. $2n=20$

chọn câu trả lời tốt nhất

Ở giới đực không có trao đổi chéo với n cặp NST tương đồng có 2 chiếc khác cấu trúc tạo ra $2^n$ loại giao tử
Ở giới cái, ở cặp có trao đổi chéo tại 1 điểm nhất định tạo 4 loại giao tử; cặp trao đổi chéo tại 2 điểm đồng thời tạo 4 loại giao tử. Do đó giới cái tạo ra: $2^{n-2}\times 4^2$ loại giao tử
Số kiểu tổ hợp giao tử là: $2^n\times 2^{n-2}\times 4^2=2^{21}\Rightarrow n=\dfrac{19}{2}$
Xem lại đề
Chú ý: Trao đổi chéo tại 2 điểm đồng thời khác với trao đổi chéo kép

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!