Ở một loài sinh vật lưỡng bội, cho biết mỗi cặp NST tương đồng gồm 2 chiếc có cấu trúc khác nhau

Đã giải166 lượt xem

Ở một loài sinh vật lưỡng bội, cho biết mỗi cặp NST tương đồng gồm 2 chiếc có cấu trúc khác nhau. Trong quá trình giảm phân, ở giới cái không xảy ra đột biến mà có 1 cặp xảy ra trao đổi chéo tại một điểm nhất định, 1 cặp trao đổi chéo tại 2 điểm đồng thời; còn giới đực không xảy ra trao đổi chéo. Quá trình ngẫu phối đã tạo ra $2^{21}$ kiểu tổ hợp giao tử. Bộ NST lưỡng bội của loài này là.

A. $2n=14$                  B. $2n=16$                   C. $2n =18$                   D. $2n=20$

chọn câu trả lời tốt nhất

Ở giới đực không có trao đổi chéo với n cặp NST tương đồng có 2 chiếc khác cấu trúc tạo ra $2^n$ loại giao tử
Ở giới cái, ở cặp có trao đổi chéo tại 1 điểm nhất định tạo 4 loại giao tử; cặp trao đổi chéo tại 2 điểm đồng thời tạo 4 loại giao tử. Do đó giới cái tạo ra: $2^{n-2}\times 4^2$ loại giao tử
Số kiểu tổ hợp giao tử là: $2^n\times 2^{n-2}\times 4^2=2^{21}\Rightarrow n=\dfrac{19}{2}$
Xem lại đề
Chú ý: Trao đổi chéo tại 2 điểm đồng thời khác với trao đổi chéo kép

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!