Ở một loài động vật, xét 1 tế bào, quá trình giảm phân hình thành giao tử ở tế bào này có hiện tượng 1 cặp NST không phân ly ở kỳ sau giảm phân I

Đã giải157 lượt xem

Ở một loài động vật, xét 1 tế bào, quá trình giảm phân hình thành giao tử ở tế bào này có hiện tượng 1 cặp NST không phân ly ở kỳ sau giảm phân I, sản phẩm của giảm phân sẽ gồm các giao tử .
A. $n+1; n+1; n-1; n-1$                     B. $n+1; n-1; n; n$
C. $n+1; n+1; n; n$                           D. $n-1; n-1; n; n$

chọn câu trả lời tốt nhất

Tế bào này giảm phân có 1 cặp NST không phân li ở kì sau giảm phân I sẽ tạo 2 loại giao tử là $n+1$ và $n-1$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!