Ở một loài động vật, xét 1 tế bào, quá trình giảm phân hình thành giao tử ở tế bào này có hiện tượng 1 cặp NST không phân ly ở kỳ sau giảm phân I

Đã giải156 lượt xem

Ở một loài động vật, xét 1 tế bào, quá trình giảm phân hình thành giao tử ở tế bào này có hiện tượng 1 cặp NST không phân ly ở kỳ sau giảm phân I, sản phẩm của giảm phân sẽ gồm các giao tử .
A. $n+1; n+1; n-1; n-1$                     B. $n+1; n-1; n; n$
C. $n+1; n+1; n; n$                           D. $n-1; n-1; n; n$

chọn câu trả lời tốt nhất

Tế bào này giảm phân có 1 cặp NST không phân li ở kì sau giảm phân I sẽ tạo 2 loại giao tử là $n+1$ và $n-1$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!