Ở một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến

Đã giải148 lượt xemQLDT

Ở một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDdEe $\times$ AabbDdee, thu được $F_1$. Theo lí thuyết ở $F_1$, loại kiểu hình mang 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. $\dfrac{1}{16}$.                       B. $\dfrac{81}{256}$.                       C. $\dfrac{3}{32}$.                       D. $\dfrac{9}{64}$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Phép lai P: AaBbDdEe $\times$ AabbDdee

$Aa\times Aa$ cho $A-=\dfrac{3}{4}$

$Bb\times bb$ cho $B-=\dfrac{1}{2}$

$Dd\times Dd$ cho $D-=\dfrac{3}{4}$

$Ee\times ee$ cho $E-=\dfrac{1}{2}$

Kiểu hình mang 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ $\dfrac{3}{4}\times \dfrac{1}{2}\times \dfrac{3}{4}\times \dfrac{1}{2}$ $=\dfrac{9}{64}$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!