Ở một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến

Đã giải103 lượt xemQLDT

Ở một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDdEe $\times$ AabbDdee, thu được $F_1$. Theo lí thuyết ở $F_1$, loại kiểu hình mang 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. $\dfrac{1}{16}$.                       B. $\dfrac{81}{256}$.                       C. $\dfrac{3}{32}$.                       D. $\dfrac{9}{64}$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Phép lai P: AaBbDdEe $\times$ AabbDdee

$Aa\times Aa$ cho $A-=\dfrac{3}{4}$

$Bb\times bb$ cho $B-=\dfrac{1}{2}$

$Dd\times Dd$ cho $D-=\dfrac{3}{4}$

$Ee\times ee$ cho $E-=\dfrac{1}{2}$

Kiểu hình mang 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ $\dfrac{3}{4}\times \dfrac{1}{2}\times \dfrac{3}{4}\times \dfrac{1}{2}$ $=\dfrac{9}{64}$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!