Ở một loài động vật, A nằm trên NST thường quy định lông màu đỏ trội hoàn toàn so với a quy định lông màu trắng.

Đã giải191 lượt xem

Ở một loài động vật, A nằm trên NST thường quy định lông màu đỏ trội hoàn toàn so với a quy định lông màu trắng. Kiểu gen AA làm cho hợp tử bị chết ở giai đoạn phôi. Tính trạng di truyền theo quy luật nào sau đây?
A. Tương tác bổ sung.                               B. Tương tác cộng gộp.
C. Quy luật liên kết gen                               D. Gen đa hiệu.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen A quy định cả tính trạng màu hoa và tính trạng sức sống

$\Rightarrow$ Gen đa hiệu
Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!