Ở một loài côn trùng, gen A quy định mắt dẹt trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt lồi; gen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng

Đã giải160 lượt xem

Ở một loài côn trùng, gen A quy định mắt dẹt trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt lồi; gen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng, gen D quy định thân xám trội hoàn toàn so với gen d quy định thân đen, kiểu gen mang cặp gen đồng hợp AA bị chết ở giai đoạn phôi. Phép lai $P: AaBbDd \times AaBbdd$, thu được đời $F_1$ có tổng cộng 1600 cá thể. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể cái $F_1$ có thân đen, mắt lồi, màu đỏ là bao nhiêu?

A. 400.                   B. 100.                    C. 600.                    D. 200.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có: $P: AaBbDd \times AaBbdd$

$\Leftrightarrow (Aa\times Aa)\times (Bb\times Bb)\times (Dd\times dd)$

$\Leftrightarrow \left ( \dfrac{2}{3}Aa:\dfrac{1}{3}aa \right ) \times \left ( \dfrac{3}{4}B-:\dfrac{1}{4}bb \right ) \times \left(\dfrac{1}{2}Dd:\dfrac{1}{2}dd\right)$

Số cá thể thân đen, mắt lồi, màu đỏ $aaB-dd$ chiếm tỉ lệ $\dfrac{1}{3}\times \dfrac{3}{4}\times \dfrac{1}{2}$ $=\dfrac{1}{8}$ nên có số cá thể là 200

Chọn đáp án D

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!