Ở một loài côn trùng, gen A quy định mắt dẹt trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt lồi; gen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng

Đã giải159 lượt xem

Ở một loài côn trùng, gen A quy định mắt dẹt trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt lồi; gen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng, gen D quy định thân xám trội hoàn toàn so với gen d quy định thân đen, kiểu gen mang cặp gen đồng hợp AA bị chết ở giai đoạn phôi. Phép lai $P: AaBbDd \times AaBbdd$, thu được đời $F_1$ có tổng cộng 1600 cá thể. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể cái $F_1$ có thân đen, mắt lồi, màu đỏ là bao nhiêu?

A. 400.                   B. 100.                    C. 600.                    D. 200.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có: $P: AaBbDd \times AaBbdd$

$\Leftrightarrow (Aa\times Aa)\times (Bb\times Bb)\times (Dd\times dd)$

$\Leftrightarrow \left ( \dfrac{2}{3}Aa:\dfrac{1}{3}aa \right ) \times \left ( \dfrac{3}{4}B-:\dfrac{1}{4}bb \right ) \times \left(\dfrac{1}{2}Dd:\dfrac{1}{2}dd\right)$

Số cá thể thân đen, mắt lồi, màu đỏ $aaB-dd$ chiếm tỉ lệ $\dfrac{1}{3}\times \dfrac{3}{4}\times \dfrac{1}{2}$ $=\dfrac{1}{8}$ nên có số cá thể là 200

Chọn đáp án D

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!