Ở một loài có bộ NST 2n = 8, khi tế bào ở kì giữa chiều dài trung bình của một cromatit là 4nm

Đã giải591 lượt xem

Ở một loài có bộ NST 2n = 8, khi tế bào ở kì giữa chiều dài trung bình của một cromatit là 4nm và có tổng số cặp nucleotit có trong các nhiễm sắc thể là $320.10^5$. Chiều dài các ADN đã co ngắn đi so với chiều dài nhiễm sắc thể khoảng
A. $15.10^3$ lần                          B. $17.10^4$ lần                          C. $1,7.10^6$ lần                          D. $16.10^4$ lần

cập nhật

Ở kì giữa, tế bào có 8 NST kép $\Rightarrow$ có 16 cromatit

Tổng số cặp nucleotit là $320.10^5$ $\Rightarrow$ mỗi cromatit chứa $\dfrac{320.10^5}{16}$ $=2.10^6$ cặp nuclêôtit

Chiều dài của mỗi phân tử ADN là $2.10^6.0,34$ $=68.10^4$ (nm)

Chiều dài ADN đã co ngắn $\dfrac{68.10^4}{4}$ $=17.10^4$ lần

Chọn đáp án B

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!