Ở kỳ đầu của giảm phân I, sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cần giữa các đoạn crômatit cùng nguồn gốc trong cặp NST tương đồng sẽ dẫn tới dạng đột biến

Đã giải253 lượt xem

Ở kỳ đầu của giảm phân I, sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cần giữa các đoạn crômatit cùng nguồn gốc trong cặp NST tương đồng sẽ dẫn tới dạng đột biến

A. mất cặp và thêm cặp nuclêôtit.                                   B. đảo đoạn NST.

C. chuyển đoạn NST.                                   D. mất đoạn và lặp đoạn NST.

đăng bình luận mới

Ở kỳ đầu của giảm phân I, sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa các đoạn crômatit cùng nguồn gốc trong cặp NST tương đồng sẽ dẫn tới dạng đột biến: mất đoạn và lặp đoạn.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!