Ở cây ngô, gen A nằm trong lục lạp bị đột biến thành alen a. Một hợp tử vừa mang lục lạp có alen A, vừa mang lục lạp có alen a

Đã giải360 lượt xem

Ở cây ngô, gen A nằm trong lục lạp bị đột biến thành alen a. Một hợp tử vừa mang lục lạp có alen A, vừa mang lục lạp có alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về cơ thể được phát triển từ hợp tử này?
(1) Alen a có thể được nhân lên nhờ quá trình phiên mã.
(2) Alen a chỉ sai khác alen A về 1 nucleotit.
(3) Trong quá trình phân bào, alen a không được phân chia đều cho tế bào con.
(4) Cơ thể này không biểu hiện thành kiểu hình đột biến.
A. 1.                       B. 3.                       C. 2.                       D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1). Sai. Alen được nhân lên nhờ quá trình nhân đôi ADN.

(2). Sai. Có thể nhiều cặp nu.

(3). Đúng. Do sự phân chia tế bào chất không đồng đều.

(4). Sai. Từ hợp tử sẽ phân chia thành loại tế bào chỉ có A, chỉ có a hoặc có cả A và a. Cơ thể hình thành thể khảm

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!