Ở các loài sinh sản vô tính, bộ NST của loài được duy trì ổn định nhờ cơ chế nào sau đây?

Đã giải225 lượt xem

Ở các loài sinh sản vô tính, bộ NST của loài được duy trì ổn định nhờ cơ chế nào sau đây?

A. Thụ tinh.             B. Dịch mã.              C. Phiên mã.              D. Nguyên phân.

chọn câu trả lời tốt nhất

– Ở các loài sinh sản vô tính, bộ NST của loài được duy trì ổn định nhờ cơ chế nguyên phân. Từ 1 tế bào mẹ qua quá trình nguyên phân tạo ra 2 tế bào con giống nhau và giống tế bào mẹ

– Ở các loài sinh sản hữu tính, bộ NST của loài được duy trì ổn định nhờ các quá trình: nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!