Ở cà chua, alen A quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả màu vàng, alen B quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp

Đã giải241 lượt xem

Ở cà chua, alen A quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả màu vàng, alen B quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Cho cây tứ bội có kiểu gen $AAaaBBBb$ tự thụ phấn thu được $F_1$. Trong số cây thân cao, quả đỏ ở $F_1$, tỉ lệ cây $F_1$ khi tự thụ phấn cho tất cả các hạt khi đem gieo đều mọc thành cây thân cao, quả đỏ là bao nhiêu? Biết hai cặp gen nói trên phân li độc lập, quá trình giảm phân bình thường và không xảy ra đột biến.

A. $0,71\%$.                  B. $19,29\%$.                C. $18,75\%$.                    D. $17,14\%$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cây $AAaaBBBb$ tự thụ phấn
$AAaa\times AAaa$ $\Leftrightarrow \left(\dfrac{1}{6}AA:\dfrac{2}{3}Aa:\dfrac{1}{6}aa\right)$ $\times$ $\left(\dfrac{1}{6}AA:\dfrac{2}{3}Aa:\dfrac{1}{6}aa\right)$
$BBBb\times BBBb$ $\Leftrightarrow \left(\dfrac{1}{2}BB:\dfrac{1}{2}Bb\right)$ $\times$ $\left(\dfrac{1}{2}BB:\dfrac{1}{2}Bb\right)$
Cách 1:
Cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ $1-\dfrac{1}{36}$ $=\dfrac{35}{36}$
Cây thân cao, quả đỏ tự thụ phấn cho tất cả các hạt khi đem gieo đều mọc thành cây thân cao, quả đỏ là cây $\left(AAAA+AAAa\right)$ $\times$ $\left(BBBB+BBBb\right)$ chiếm tỉ lệ $\left(\dfrac{25}{36}-\dfrac{4}{9}\right)$ $\times$ $\dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{16}$ chiếm tỉ lệ $\dfrac{3}{16}:\dfrac{35}{36}$ $=19,29\%$
Cách 2: Tính theo từng tính trạng
Cây $AAAA+AAAa$ trong số cây $A-$ chiếm $\dfrac{9}{36}:\dfrac{35}{36}$ $=\dfrac{9}{35}$
Cây $BBBB+BBBb$ trong số cây $B-$ chiếm $\dfrac{3}{4}$
Do đó, cây tự thụ phấn cho tất cả các hạt khi đem gieo đều mọc thành cây thân cao, quả đỏ chiếm $\dfrac{9}{35}\times \dfrac{3}{4}$ $=19,29\%$ trong số cây thân cao, quả đỏ
Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!