Nhiệt độ nóng chảy của ADN là nhiệt độ để phá vỡ liên kết hidro và làm tách hai mạch đơn của phân tử

Đã giải202 lượt xem

Nhiệt độ nóng chảy của ADN là nhiệt độ để phá vỡ liên kết hidro và làm tách hai mạch đơn của phân tử. Hai phân tử ADN có chiều dài bằng nhau nhưng phân tử ADN thứ nhất có tỷ lệ giữa nucleotit loại $\dfrac{A}{G}$ lớn hơn phân tử ADN thứ hai. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Nhiệt độ nóng chảy của phân tử ADN thứ nhất nhỏ hơn phân tử ADN thứ hai.
B. Nhiệt độ nóng chảy của phân tử ADN thứ nhất bằng phân tử ADN thứ hai.
C. Nhiệt độ nóng chảy của phân tử ADN thứ nhất lớn hơn phân tử ADN thứ hai.
D. Nhiệt độ nóng chảy của phân tử ADN không phụ thuộc vào tỷ lệ $\dfrac{A}{G}$.

đăng bình luận mới

Hai phân tử ADN cùng chiều dài thì nhiệt độ nóng chảy phụ thuộc vào phần trăm số nu loại G vì A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro và G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro

Phân tử ADN nào có tỉ lệ số nu loại G cao hơn thì có nhiệt độ nóng chảy cao hơn.

Phân tử ADN thứ nhất có tỷ lệ giữa nucleotit loại $\dfrac{A}{G}$ lớn hơn phân tử ADN thứ hai

$\Rightarrow$ Phân tử ADN thứ nhất có số nu loại G ít hơn phân tử ADN thứ hai

$\Rightarrow$ Phân tử ADN thứ nhất có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn phân tử ADN thứ hai

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!