Nguyên tắc bổ sung G-X, A-U và ngược lại được thể hiện ở các phân tử và cơ chế di truyền nào sau đây?

Đã giải290 lượt xem

Nguyên tắc bổ sung G-X, A-U và ngược lại được thể hiện ở các phân tử và cơ chế di truyền nào sau đây?
I. Phân tử ADN mạch kép.                        II. Phân tử tARN.
III. Quá trình phiên mã.                        IV. Quá trình dịch mã.
A. II, IV                        B. I, III                        C. III, IV                        D. I, II

chọn câu trả lời tốt nhất

Nguyên tắc bổ sung G-X, A-U và ngược lại được thể hiện ở các phân tử và cơ chế di truyền:

+) Phân tử tARN

+) Quá trình dịch mã

Ở phân tử ADN mạch kép có nguyên tắc bổ sung A-T, G-X và ngược lại

Ở quá trình phiên mã có nguyên tắc bổ sung A-T, U-A, G-X và X-G

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!