Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang các phân tử ADN vùng nhân

Đã giải781 lượt xem

Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa $N^{15}$ sang môi trường chỉ có $N^{14}$. Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện phân đôi 3 lần liên tiếp tạo ra 12 phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa $N^{14}$. Sau đó chuyển các vi khuẩn này về môi trường chỉ chứa $N^{15}$ và cho chúng nhân đôi tiếp 2 lần nữa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Số phân tử ADN ban đầu là 2.
(2). Số mạch polinucleotit chỉ chứa $N^{15}$ sau khi kết thúc quá trình trên là 100.
(3). Số phân tử ADN chỉ chứa $N^{15}$ sau khi kết thúc quá trình trên là 36.
(4). Số phân tử ADN chứa cả hai loại $N^{14}$ và $N^{15}$ sau khi kết thúc quá trình trên là 28.
A. 1.                                       B. 2.                                       C. 4.                                       D. 3.

cập nhật

Gọi số vi khuẩn ban đầu là x

Sau 3 lần nhân đôi có $x\times (2^3-2)=12$ $\Leftrightarrow x=2$

Số mạch polinucleotit chỉ chứa $N^{15}$ sau khi kết thúc quá trình trên là $x\times (2^5\times 2-2^3\times 2+2)=100$

Số phân tử ADN chỉ chứa $N^{15}$ sau khi kết thúc quá trình trên là $x\times (2^5-2^3\times 2+2)=36$

Số phân tử ADN chỉ chứa cả $N^{14}$ và $N^{15}$ sau khi kết thúc quá trình trên là $x\times (2^3\times 2-2)=28$

(1) Đúng

(2) Đúng

(3) Đúng

(4) Đúng

Chọn đáp án C

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!