Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể giao phối qua 4 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như bảng dưới đây.

Đã giải268 lượt xem

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể giao phối qua 4 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như bảng dưới đây.

Khi nói về các yếu tố tác động lên quần thể này, kết luận nào là đúng?

A. Đột biến là nhân tố gây ra sự thay đổi cấu trúc di truyền ở thế hệ $F_3$.

B. Các yếu tổ ngẫu nhiên đã gây nên sự thay đổi cấu trúc di truyền ở thế hệ $F_3$.

C. Tất cả các kiểu gen đồng hợp tử lặn đều vô sinh nên $F_3$ có cấu trúc di truyền như trên.

D. Tần số alen A trước khi chịu tác động của nhân tố tiến hóa là 0,84.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Sai. Đột biến chỉ làm thay đổi tần số alen 1 cách chậm chạp.

B. Đúng.

C. Sai. Nếu cá thể đồng hợp lặn $F_2$ vô sinh thì tần số $A=\dfrac{5}{6};a=\dfrac{1}{6}$.

D. Sai. Tần số alen A trước khi chịu tác động của nhân tố tiến hóa là 0,8.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!