Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}X^DX^d$ giảm phân

Đã giải70 lượt xemGiảm phân Giao tử

Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}X^DX^d$ giảm phân, cặp NST thường không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, cặp NST giới tính phân li bình thường. Theo lý thuyết, nếu tế bào này tạo ra số loại giao tử tối đa thì tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra có thể là trường hợp nào sau đây?
A. 2 : 1 : 1.                       B. 3 : 1.                       C. 1 : 1 : 1 : 1.                       D. 2 : 2 : 1 : 1.

chọn câu trả lời tốt nhất

Nếu tế bào tạo ra số loại giao tử tối đa thì có thể tạo ra $1\underline{AB}X^DX^d$; $1\underline{Ab}X^DX^d$; $1 \underline{aB}$; $1 \underline{ab}$ hoặc  $1 \underline{AB}X^DX^d$; $1 \underline{aB}X^DX^d$; $1 \underline{Ab}$; $1 \underline{ab}$ hoặc $1 \underline{aB}X^DX^d$; $1 \underline{ab}X^DX^d$; $1 \underline{Ab}$; $1 \underline{AB}$ hoặc $1 \underline{Ab}X^DX^d$; $1 \underline{ab}X^DX^d$; $1 \underline{aB}$; $1 \underline{AB}$

Chọn đáp án C

cập nhật
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!