Một tế bào nhân thực lưỡng bội chứa cặp gen Dd thực hiện quá trình nguyên phân, biết trong lần nguyên phân đầu tiên này xảy ra hiện tượng nhiễm sắc thể kép mang gen D không phân li

Đã giải423 lượt xem

Một tế bào nhân thực lưỡng bội chứa cặp gen Dd thực hiện quá trình nguyên phân, biết trong lần nguyên phân đầu tiên này xảy ra hiện tượng nhiễm sắc thể kép mang gen D không phân li ở kì sau, các sự kiện khác diễn ra bình thường. Hai tế bào con được hình thành tiếp tục quá trình nguyên phân 1 lần tiếp theo và lần nguyên phân này cả hai tế bào con đều không xảy ra đột biến; tế bào thứ nhất cần môi trường nội bào cung cấp số nu từng loại là $A=T=600$ và $G=X=900$; tế bào thứ hai cần môi trường nội bào cung cấp số nu từng loại là $A=T=2400$; $G=X=2100$. Theo lí thuyết, trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Số nucleotit từng loại của gen D là $A=T=900$ và $G=X=600$.
(2) Số nucleotit từng loại của gen d là $A=T=600$ và $G=X=900$.
(3) Kết quá của hai lần nguyên phân đã tạo ra hai tế bào con mang bộ nhiễm sắc thể 2n+1.
(4) Kết thúc quá trình nguyên phân, các tế bào con được tạo ra mang bộ nhiễm sắc thể bình thường chiếm 50%.
A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

Tế bào Dd nguyên phân lần đầu xảy ra hiện tượng NST kép mang gen D không phân li ở kì sau

$\Rightarrow$ 2 tế bào con tạo thành là $DDd$ và $d$

Tế bào $d$ nguyên phân 1 lần cần môi trường cung cấp $A=T=600$ và $G=X=900$

Do đó $A_d=T_d=600$ và $G_d=X_d=900$

Tế bào $DDd$ nguyên phân 1 lần cần môi trường cung cấp $A=T=2400$; $G=X=2100$

Do đó $A_D=T_D=900$ và $G_D=X_D=600$

(1). Đúng.

(2). Đúng.

(3) Đúng. Kết quá của hai lần nguyên phân đã tạo ra hai tế bào con mang bộ nhiễm sắc thể $2n+1$ và 2 tế bào có bộ NST $2n-1$

(4). Đúng.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!