Một quần xã có các sinh vật sau: I. Tảo lục đơn bào II. Cá quả

Đã giải188 lượt xem

Một quần xã có các sinh vật sau:

I. Tảo lục đơn bào            II. Cá quả              III. Bèo hoa dâu             IV. Tép

V. Cá rô               VI. Cá mè trắng               VII. Rau muống               VIII. Cá trắm cỏ

Biết rằng thức ăn của tép và cá mè trắng chủ yếu là tảo lục đơn bào, cá quả và cá rô ăn tép, còn cá trắm cỏ chủ yếu ăn bèo hoa dâu và rau muống. Trong các sinh vật trên, có bao nhiêu loài sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 ?

A. 2                   B. 3                    C. 4                    D. 5

chọn câu trả lời tốt nhất

Sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 gồm: tép, cá mè trắng, cá trắm cỏ

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!