Một quần thể thực vật, xét 1 gen có 2 alen là E và e, tần số alen e bằng 0,6. Theo lí thuyết, tần số alen E của quần thể này là

Đã giải263 lượt xem

Một quần thể thực vật, xét 1 gen có 2 alen là E và e, tần số alen e bằng 0,6. Theo lí thuyết, tần số alen E của quần thể này là

A. 0,3.                             B. 0,7.                             C. 0,4.                             D. 0,6.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 99 (Xem giải). Một quần thể thực vật, xét 1 gen có 2 alen là E và e, tần số alen e bằng 0,6. […]

Ta có: $E+e=1$ $\Rightarrow E=0,4$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!