Một quần thể thực vật tự thụ phấn, xét 1 gen có 2 alen là B và b

41 lượt xem

Một quần thể thực vật tự thụ phấn, xét 1 gen có 2 alen là B và b. Theo lí thuyết, quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây có tần số các kiểu gen không đổi qua các thế hệ?
A. 100% Bb.                            B. 100% bb.                            C. 25% Bb : 75% bb.                            D. 50% BB : 50% Bb.

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!