Một quần thể thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen là 0,3AABb: 0,2AaBb: 0,5Aabb

Đã giải148 lượt xemDi truyền quần thể

Một quần thể thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen là 0,3AABb: 0,2AaBb: 0,5Aabb. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ $F_1$?
(1). Có tối đa 10 loại kiểu gen.
(2). Số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen chiếm tỉ lệ 13,75%.
(3). Số cá thể có kiểu hình trội về một trong hai tính trạng chiếm tỉ lệ 52,5%.
(4). Số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 7,5%.
A. 3.                       B. 1.                       C. 2.                       D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1). Có tối đa 9 kiểu gen do có kiểu gen AaBb $\Rightarrow$ (1) sai

(2). Kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen $aabb$

AaBb sinh ra $aabb=\dfrac{1}{4}\times \dfrac{1}{4}$ $=\dfrac{1}{16}$

Aabb sinh ra $aabb=\dfrac{1}{4}$

Ở $F_1$ có $aabb=0,2\times \dfrac{1}{16}+0,5\times \dfrac{1}{4}$ $=13,75\%$ $\Rightarrow$ (2) đúng

(3). Kiểu hình trội về 1 trong 2 tính trạng $A-bb+aaB-$

AABb sinh ra $AAbb=\dfrac{1}{4}$

AaBb sinh ra $A-bb+aaB-=2\times \dfrac{3}{4}\times \dfrac{1}{4}$ $=\dfrac{3}{8}$

Aabb sinh ra $A-bb=\dfrac{3}{4}$

Ở $F_1$ có $A-bb+aaB-$ $=0,3\times \dfrac{1}{4}+0,2\dfrac{3}{8}+0,5\times \dfrac{3}{4}$ $=52,5\%$ $\Rightarrow$ (3) đúng

(4). Kiểu gen đồng hợp tử trội về cả 2 cặp gen $AABB$

AABb sinh ra $AABB$ $=\dfrac{1}{4}$

AaBb sinh ra $AABB$ $=\dfrac{1}{4}\times \dfrac{1}{4}$ $=\dfrac{1}{16}$

Ở $F_1$ có $AABB$ $=0,3\times \dfrac{1}{4}+0,2\times \dfrac{1}{16}$ $=8,75\%$ $\Rightarrow$ (4) sai

Chọn đáp án C

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!