Một quần thể thực vật giao phấn, xét 2 cặp gen phân li độc lập, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp

Đã giải1.14K lượt xem

Một quần thể thực vật giao phấn, xét 2 cặp gen phân li độc lập, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền về các gen đang xét, có 72% cây thân cao, hoa đỏ : 24% cây thân cao, hoa trắng : 3% cây thân thấp, hoa đỏ : 1% cây thân thấp, hoa trắng. Trong quần thể này, giả sử các cây thân cao, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên với các cây thân cao hoa trắng, tạo ra đời con. Theo lí thuyết, số cây thân thấp, hoa đỏ ở đời con chiếm tỉ lệ

A. $\dfrac{5}{9}$.                             B. $\dfrac{1}{54}$.                             C. $\dfrac{1}{72}$.                             D. $\dfrac{3}{16}$.

đăng bình luận mới

[…] 115 (Xem giải). Một quần thể thực vật giao phấn, xét 2 cặp gen phân li độc lập, alen A quy […]

Gọi tần số alen a là x và tần số alen b là y

Quần thể đang cân bằng di truyền về các gen đang xét nên:

$aabb=1\%$ $\Leftrightarrow x^2\times y^2=1\%$ $\Leftrightarrow xy=0,1$

$A-B-=72\%$ $\Leftrightarrow (1-x^2)\times (1-y^2)=72\%$

$\Leftrightarrow x^2+y^2=0,29$

$\Leftrightarrow (x+y)^2=0,49$ $\Leftrightarrow x+y=0,7$

Giải ra: $x=0,2$; $y=0,5$ hoặc $x=0,5$; $y=0,2$

Cây thân cao, hoa trắng $A-bb=24\%$ $\Leftrightarrow (1-x^2)\times y^2=0,24$

$\Rightarrow$ $x=0,2$ và $y=0,5$

Trong quần thể này, các cây thân cao hoa đỏ $A-B-$ là

$\left(\dfrac{2}{3}AA:\dfrac{1}{3}Aa\right)\times \left(\dfrac{1}{3}BB:\dfrac{2}{3}Bb\right)$

Các cây thân cao, hoa trắng $A-bb$ là $\left(\dfrac{2}{3}AA:\dfrac{1}{3}Aa\right)bb$

Số cây thân thấp, hoa đỏ ở đời con $aaB-$ $=\left(\dfrac{1}{6}\right)^2\times \dfrac{2}{3}$ $=\dfrac{1}{54}$

Chọn đáp án B

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!