Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng

Đã giải136 lượt xemDi truyền quần thể

Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của quần thể này qua các thế hệ, người ta thu được kết quả ở bảng sau:

Thế hệ P $F_1$ $F_2$ $F_3$
Tần số kiểu gen AA $\dfrac{2}{5}$ $\dfrac{9}{16}$ $\dfrac{16}{25}$ $\dfrac{25}{36}$
Tần số kiểu gen Aa $\dfrac{2}{5}$ $\dfrac{6}{16}$ $\dfrac{8}{25}$ $\dfrac{10}{36}$
Tần số kiểu gen aa $\dfrac{1}{5}$ $\dfrac{1}{16}$ $\dfrac{1}{25}$ $\dfrac{1}{36}$

Cho rằng quần thể này không chịu tác động của nhân tố đột biến, di – nhập gen và các yếu tố ngẫu nhiên. Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cây hoa hồng không có khả năng sinh sản và quần thể này tự thụ phấn nghiêm ngặt.
B. Cây hoa trắng không có khả năng sinh sản và quần thể này giao phấn ngẫu nhiên.
C. Cây hoa trắng không có khả năng sinh sản và quần thể này tự thụ phấn nghiêm ngặt.
D. Cây hoa đỏ không có khả năng sinh sản và quần thể này giao phấn ngẫu nhiên.

chọn câu trả lời tốt nhất

Tần số alen a qua các thế hệ giảm dần: $a_1=\dfrac{2}{5}$; $a_2=\dfrac{1}{4}$; $a_3=\dfrac{1}{5}$; $a_4=\dfrac{1}{6}$

Từ thế hệ $F_2$, quần thể luôn đạt trạng thái cân bằng di truyền $\Rightarrow$ Quần thể giao phối ngẫu nhiên

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!