Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là $0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa$. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải191 lượt xem

Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là $0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa$. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở $F_1$ có $48\%$ số cá thể trội mang alen a.
II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì luôn làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.
III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen A có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
IV. Nếu chỉ chịu tác động của di – nhập gen thì có thể làm tăng tần số alen A
A. 2.                     B. 4.                     C. 1.                     D. 3.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.
II. Sai. Đột biến làm tăng đa dạng di truyền.
III. Đúng. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ bất cứ alen nào khỏi quần thể.
IV. Đúng.
Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!