Một phân tử mARN có tổng cộng 600 nucleotit loại A và U, tỷ lệ A : U : G : X = 4 : 2 : 1 : 3. Chiều dài của phân tử mARN này là nhiêu?

Đã giải388 lượt xem

Một phân tử mARN có tổng cộng 600 nucleotit loại A và U, tỷ lệ A : U : G : X = 4 : 2 : 1 : 3. Chiều dài của phân tử mARN này là nhiêu?
A. 0,34 µm                       B. 0,17 µm                       C. 0,34 nm                       D. 0,17 nm.

chọn câu trả lời tốt nhất

Tổng số nu loại A và U chiếm tỉ lệ $\dfrac{4+2}{4+2+1+3}=\dfrac{3}{5}$ so với tổng số nu của mARN

Mà $A+U=600$ $\Rightarrow$ $N=600:\dfrac{3}{5}=1000$

Chiều dài của mARN bằng $1000.0,34=340$ nm $=0,34$ µm

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!