Một phân tử mARN có hiệu số U – A = 20%; X – A = 10%; G – A = 30%

Đã giải125 lượt xemPhiên mã

Một phân tử mARN có hiệu số U – A = 20%; X – A = 10%; G – A = 30%. Tỉ lệ nuclêôtit loại U của mARN là
A. 40%.                       B. 10%.                       C. 20%.                       D. 30%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có: U – A = 20%; X – A = 10%; G – A = 30%

$\Rightarrow$ $U=A+20\%$; $X=A+10\%$; $G=A+30\%$

Do: $A+U+G+X=100\%$

$\Rightarrow A+(A+20\%)+(A+30\%)+(A+10\%)$ $=100\%$

$\Rightarrow A=10\%$ $\Rightarrow$ $U=30\%$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!