Một phân tử mARN có chiều dài 3332 Å, trong đó tỉ lệ A : U : G : X = 1 : 3 : 2 : 4

Đã giải299 lượt xem

Một phân tử mARN có chiều dài 3332 Å, trong đó tỉ lệ A : U : G : X = 1 : 3 : 2 : 4. Sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép. Nếu phân tử ADN được tổng hợp có chiều dài bằng phân tử ARN này thì số nu loại A của ADN là:
A. 392                        B. 98                        C. 196                        D. 294

chọn câu trả lời tốt nhất

mARN có số nucleotit bằng $\dfrac{3332}{3,4}=980$

Do đó: $rA=\dfrac{1}{10}.980=98$, $rU=\dfrac{3}{10}.980=294$

ADN có $A=rA+rU=98+294=392$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!