Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài $4080 \overset{o}{A}$ và có $A = 3G$. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 5 lần

Đã giải248 lượt xem

Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài $4080 \overset{o}{A}$ và có $A = 3G$. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 5 lần. Số nuclêôtít loại G mà môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi là
A. 12800.                                   B. 9300.                                   C. 24800.                                   D. 24400.

chọn câu trả lời tốt nhất

ADN chiều dài $4080 \overset{o}{A}$ $\Rightarrow N=\dfrac{4080}{3,4}.2=2400$

$\Rightarrow A+G=1200$

Mặt khác $A=3G$ $\Rightarrow 4G=1200$ $\Rightarrow G=300$

Số nuclêôtit loại G mà môi trường cung cấp là $300.(2^5-1)=9300$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!