Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài $34.10^6$Å và adenin chiếm 10% tổng số nu

Đã giải273 lượt xem

Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài $34.10^6$Å và adenin chiếm 10% tổng số nu. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 3 lần. Số nu loại guanin môi trường cung cấp cho nhân đôi là

A. $12.10^6$                        B. $24.10^6$                        C. $56.10^6$                        D. $8.10^6$

sửa câu hỏi

ADN có có chiều dài $34.10^6$Å $\Rightarrow N=\dfrac{34.10^6}{3,4}.2=2.10^7$

Ta có: $A+G=50\%$ $\Rightarrow G=40\%N$ $=8.10^6$

Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 2 lần, số nu loại guanin môi trường cung cấp cho nhân đôi là $(2^3-1).8.10^6=56.10^6$

Chọn đáp án C

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!