Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài $34.10^6$Å và adenin chiếm 10% tổng số nu

Đã giải316 lượt xem

Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài $34.10^6$Å và adenin chiếm 10% tổng số nu. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 3 lần. Số nu loại guanin môi trường cung cấp cho nhân đôi là

A. $12.10^6$                        B. $24.10^6$                        C. $56.10^6$                        D. $8.10^6$

sửa câu hỏi

ADN có có chiều dài $34.10^6$Å $\Rightarrow N=\dfrac{34.10^6}{3,4}.2=2.10^7$

Ta có: $A+G=50\%$ $\Rightarrow G=40\%N$ $=8.10^6$

Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 2 lần, số nu loại guanin môi trường cung cấp cho nhân đôi là $(2^3-1).8.10^6=56.10^6$

Chọn đáp án C

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!