Một phân tử ADN vi khuẩn có chiểu dài $34.10^6 \overset{o}{A}$ và ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 3 lần

Đã giải249 lượt xem

Một phân tử ADN vi khuẩn có chiểu dài $34.10^6 \overset{o}{A}$ và ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 3 lần. Số nuclêôtit loại X mà môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi là
A. $28.10^6$.                                   B. $12.10^64$.                                   C. $14.10^6$.                                   D. $32.10^6$.

cập nhật

ADN chiều dài $34.10^6 \overset{o}{A}$ $\Rightarrow N=\dfrac{34.10^6}{3,4}.2=2.10^7$

Ta có $A+G=50\%$ $\Rightarrow G=X=20\%$

$\Rightarrow X=20\%.2.10^7=4.10^6$

Số nuclêôtit loại X mà môi trường cung cấp là $4.10^6.(2^3-1)=28.10^6$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!