Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài $2040\overset{o}{A}$ và có $G=2A$. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 5 lần

Đã giải289 lượt xem

Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài $2040\overset{o}{A}$ và có $G=2A$. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 5 lần. Số nuclêôtít loại A mà môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi là
A. 12800.                                   B. 6200.                                   C. 24800.                                   D. 24400.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen có chiều dài $2040 \overset{o}{A}$ $\Rightarrow N=\dfrac{2040}{3,4}.2=1200$

$\Rightarrow A+G=600$

Mà $G=2A$ $\Rightarrow 3A=600$ $\Rightarrow A=200$

Sô nu loại A môi trường cung cấp là $200.(2^5-1)=6200$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!