Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài $17.10^6\overset{o}{A}$ và ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtít. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 2 lần

Đã giải218 lượt xem

Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài $17.10^6\overset{o}{A}$ và ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtít. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 2 lần. Số nuclêôtít loại G mà môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi là
A. $6.10^6$.                                   B. $3.10^6$.                                   C. $12.10^6$.                                   D. $9.10^6$.

chọn câu trả lời tốt nhất

ADN chiều dài $17.10^6 \overset{o}{A}$ $\Rightarrow N=\dfrac{17.10^6}{3,4}.2=10^7$

Ta có $A+G=50\%$ $\Rightarrow G=X=20\%$

$\Rightarrow G=20\%.10^7=2.10^6$

Số nuclêôtit loại G mà môi trường cung cấp là $2.10^6.(2^2-1)=6.10^6$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!