Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài $17.10^6\overset{o}{A}$ và ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtít. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 2 lần

Đã giải221 lượt xem

Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài $17.10^6\overset{o}{A}$ và ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtít. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 2 lần. Số nuclêôtít loại G mà môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi là
A. $6.10^6$.                                   B. $3.10^6$.                                   C. $12.10^6$.                                   D. $9.10^6$.

chọn câu trả lời tốt nhất

ADN chiều dài $17.10^6 \overset{o}{A}$ $\Rightarrow N=\dfrac{17.10^6}{3,4}.2=10^7$

Ta có $A+G=50\%$ $\Rightarrow G=X=20\%$

$\Rightarrow G=20\%.10^7=2.10^6$

Số nuclêôtit loại G mà môi trường cung cấp là $2.10^6.(2^2-1)=6.10^6$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!