Một phân tử ADN mạch kép nhân đôi một số lần liên tiếp đã tạo ra được 62 mạch pôlinucleotit mới. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải284 lượt xem

Một phân tử ADN mạch kép nhân đôi một số lần liên tiếp đã tạo ra được 62 mạch pôlinucleotit mới. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tất cả các mạch đơn nói trên có trình tự bổ sung với nhau từng đôi một.
II. Trong các phân tử ADN con được tạo ra, có 31 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.
III. Phân tử ADN nói trên đã nhân đôi 5 lần liên tiếp
IV. Trong các phân tử ADN con được tạo ra, có 30 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.
A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

Gọi số lần nhân đôi là n

Số mạch polinucleotit mới là $2.2^n-2=64$ $\Leftrightarrow n=5$

I. Sai.

II. Sai. Có $2^5-2=30$ phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.

III. Đúng.

IV. Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!