Một phân tử ADN mạch kép có tỷ lệ $\dfrac{A+T}{G+X}=\dfrac{5}{3}$, khi phân tử này nhân đôi liên tiếp 3 lần

Đã giải282 lượt xem

Một phân tử ADN mạch kép có tỷ lệ $\dfrac{A+T}{G+X}=\dfrac{5}{3}$, khi phân tử này nhân đôi liên tiếp 3 lần, tỷ lệ các loại nucleotit môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen là
A. A = T = 18,75%; G = X = 31,25%.                                   B. A + T = 31,25%; G + X = 18,75%.
C. A = T = 31,25%; G = X = 18,75%.                                   D. A + T = 18,75%; G + X = 31,25%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Phân tử ADN mạch kép có $A=T$ và $G=X$

Ta có $\dfrac{A+T}{G+X} = \dfrac{5}{3}$ $\Leftrightarrow$ $\dfrac{A}{G}=\dfrac{5}{3}$

Mà $A+G=50\%$ $\Rightarrow$ $A=\dfrac{5}{8}.50\%=31,25\%$ và $G=18,75\%$

Tỷ lệ các loại nucleotit môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen bằng tỉ lệ các loại nu của gen

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!