Một phân tử ADN mạch kép có tỉ lệ $\dfrac{A+T}{G+X} = \dfrac{5}{3}$

Đã giải215 lượt xem

Một phân tử ADN mạch kép có tỉ lệ $\dfrac{A+T}{G+X} = \dfrac{5}{3}$. Khi phân tử này nhân đôi liên tiếp 3 lần, tỉ lệ các loại nucleotit môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen là:
A. A = T = 18,75%; G = X = 31,25%                        B. A + T = 18,75%; G + X = 31,25%
C. A + T = 31,25%; G + X = 18,75%                        D. A = T = 31,25%; G = X = 18,75%

chọn câu trả lời tốt nhất

ADN mạch kép có $A=T$ và $G=X$ nên $\dfrac{A+T}{G+X} = \dfrac{5}{3}$

$\Leftrightarrow \dfrac{2A}{2G}=\dfrac{5}{3}$

Mà $A+G=50\%$ $\Rightarrow A=T=31,25\%$ và $G=X=18,75\%$

Tỉ lệ các loại nucleotit môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi bằng tỉ lệ các loại nucleotit của gen

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!