Một phân tử ADN mạch kép có số nucleotit loại G chiếm 20% và có 3600 adenin

Đã giải264 lượt xem

Một phân tử ADN mạch kép có số nucleotit loại G chiếm 20% và có 3600 adenin. Số liên kết hiđro của ADN là:

A. 14400                        B. 7200                        C. 12000                        D. 1440

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $A+G=50\%$ $\Rightarrow A=30\%$

Do đó: $G=\dfrac{2}{3}A=2400$

Số liên kết hiđro của ADN là $2A+3G$ $=2.3600+3.2400=14400$

Chọn đáp án A

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!