Một phân tử ADN mạch kép có số nucleotit loại A chiếm 20% và có 2400 adenin. Tổng liên kết hidro của ADN là

Đã giải208 lượt xem

Một phân tử ADN mạch kép có số nucleotit loại A chiếm 20% và có 2400 adenin. Tổng liên kết hidro của ADN là
A. 15600.                                   B. 7200.                                   C. 12000.                                   D. 1440.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $A+G=50\%$ $\Rightarrow G=30\%$

$\Rightarrow G=\dfrac{3}{2}A$ $=\dfrac{3}{2}.2400=3600$

Do đó $H=2A+3G=2.2400+3.3600=15600$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!