Một phân tử ADN của sinh vật nhân thực khi thực hiện quá trình tự nhân đôi đã tạo ra 3 đơn vị tái bản

Đã giải341 lượt xem

Một phân tử ADN của sinh vật nhân thực khi thực hiện quá trình tự nhân đôi đã tạo ra 3 đơn vị tái bản. Đơn vị tái bản 1 có 9 đoạn Okazaki, đơn vị tái bản 2 có 12 đoạn Okazaki và đơn vị tái bản 3 có 15 đoạn Okazaki. Số đoạn ARN mồi cần cung cấp để thực hiện quá trình tái bản trên là
A. 42                                   B. 36                                   C. 39                                   D. 33

chọn câu trả lời tốt nhất

Ở mỗi đơn vị tái bản có 1 mạch được tổng hợp gián đoạn, 1 mạch được tổng hợp liên tục

Ở mạch tổng hợp liên tục mỗi đơn vị tái bản cần 1 đoạn mồi $\Rightarrow$ ở 3 đơn vị tái bản cần 3 đoạn mồi

Ở mạch tổng hợp gián đoạn, mỗi đoạn Okazaki cần 1 đoạn mồi

Có tổng 36 đoạn okazaki nên cần 36 đoạn mồi

Vậy cần $36+3=39$ đoạn mồi

Chọn đáp án C

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!