Một phân tử ADN có số lượng nu loại A=20% và X = 621 nu

Đã giải305 lượt xem

Một phân tử ADN có số lượng nu loại A=20% và X = 621 nu. Đoạn ADN có chiều dài theo đơn vị micromet là:
A. 0,0017595                        B. 0,3519                        C. 3519                        D. 0,7038

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $A+G=50\%$ $\Rightarrow G=X=30\%$

Do đó: $A=\dfrac{2}{3}X=414$

Tổng số nu của ADN là $2A+2G=2070$

Chiều dài của ADN là $\dfrac{2070}{2}.3,4.10^{-4}=0,3519$

Chọn đáp án B

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!