Một phân tử ADN có số lượng nu loại A=20% và X = 621 nu

Đã giải310 lượt xem

Một phân tử ADN có số lượng nu loại A=20% và X = 621 nu. Đoạn ADN có chiều dài theo đơn vị micromet là:
A. 0,0017595                        B. 0,3519                        C. 3519                        D. 0,7038

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $A+G=50\%$ $\Rightarrow G=X=30\%$

Do đó: $A=\dfrac{2}{3}X=414$

Tổng số nu của ADN là $2A+2G=2070$

Chiều dài của ADN là $\dfrac{2070}{2}.3,4.10^{-4}=0,3519$

Chọn đáp án B

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!