Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ $\dfrac{A+T}{G+X} = \dfrac{1}{4}$

Đã giải253 lượt xem

Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ $\dfrac{A+T}{G+X} = \dfrac{1}{4}$ thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là
A. 10%.                                   B. 40%.                                   C. 20%.                                   D. 25%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Phân tử ADN xoắn kép có $A=T$ và $G=X$

Ta có $\dfrac{A+T}{G+X} = \dfrac{1}{4}$ $\Leftrightarrow$ $\dfrac{2A}{2G} = \dfrac{1}{4}$

Mà $A+G=50\%$ $\Rightarrow$ $A=10\%$ và $G=40\%$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!