Một nhóm tế bào sinh tinh với 2 cặp gen dị hợp cùng nằm trên một cặp NST thường qua vùng chín để thực hiện giảm phân

Đã giải217 lượt xem

Một nhóm tế bào sinh tinh với 2 cặp gen dị hợp cùng nằm trên một cặp NST thường qua vùng chín để thực hiện giảm phân. Trong số 1800 tinh trùng tạo ra có 256 tinh trùng được xác định là có gen bị hoán vị. Cho rằng không có đột biến xảy ra, về mặt lý thuyết, trong số tế bào thực hiện giảm phân thì số tế bào sinh tinh không xảy ra sự hoán vị gen là bao nhiêu?
A. 128                        B. 194                         C. 322                         D. 386

chọn câu trả lời tốt nhất

Tần số hoán vị $=\dfrac{256}{1800}$
Số tế bào hoán vị chiếm $2\times \dfrac{256}{1800}=\dfrac{64}{225}$
Số tế bào không hoán vị là $\dfrac{1800}{4}\times \left(1-\dfrac{64}{225}\right)=322$
Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!