Một người vừa trở về từ vùng có dịch COVID – 19, chưa có triệu chứng bệnh, phải thực hiện bao nhiêu việc sau đây?

Đã giải307 lượt xem

Một người vừa trở về từ vùng có dịch COVID – 19, chưa có triệu chứng bệnh, phải thực hiện bao nhiêu việc sau đây?

I. Khai báo y tế.

II. Cách li theo quy định.

III. Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày.

IV. Làm các xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Α. 4.                             B. 3.                             C. 2.                             D. 1.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 109 (Xem giải). Một người vừa trở về từ vùng có dịch COVID – 19, chưa có triệu chứng […]

I. Đúng.

II. Đúng.

III. Đúng.

IV. Đúng.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!