Một loài thực vật, xét hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng

Đã giải139 lượt xemQLDT

Một loài thực vật, xét hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được $F_1$ có tỉ lệ: 66% cây thân cao, hoa đỏ : 9% cây thân cao, hoa trắng : 9% cây thân thấp, hoa đỏ : 16% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở $F_1$ có 16% số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng.
II. $F_1$ có 4 kiểu gen quy định kiểu hình cây cao, hoa đỏ.
III. Trong số các cây thân cao, hoa trắng ở $F_1$, cây thuần chủng chiếm $\dfrac{8}{9}$.
IV. Cho tất cả các cây thân cao hoa trắng ở $F_1$ tự thụ phấn thì đời con có 3 loại kiểu gen.
A. 1.                          B. 4.                          C. 2.                          D. 3.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ở $F_1$ có:

Thân cao : thân thấp $=(66\%+9\%):(9\%+16\%)$ $=3:1$ $\Rightarrow Aa\times Aa$

Hoa đỏ : hoa trắng $=(66\%+9\%):(9\%+16\%)$ $=3:1$ $\Rightarrow Bb\times Bb$

Ta có: $\dfrac{ab}{ab}=16\%$ $\Rightarrow \underline{ab}=0,4$ $\Rightarrow f=20\%$

P là: $\dfrac{AB}{ab}\times \dfrac{AB}{ab}$ với $f=20\%$

I. Đúng. Cây $\dfrac{AB}{AB}=16\%$.

II. Sai. Kiểu hình $A-B-$ có 5 kiểu gen quy định.

III. Sai. Trong số cây $A-bb$ ở $F_1$, cây $\dfrac{Ab}{Ab}$ chiếm $\dfrac{0,1^2}{0,25-0,16}$ $=\dfrac{1}{9}$.

IV. Đúng. Đó là $\dfrac{Ab}{Ab}$; $\dfrac{Ab}{ab}$; $\dfrac{ab}{ab}$.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!