Một loài thực vật, xét 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn

Đã giải203 lượt xem

Một loài thực vật, xét 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây dị hợp về 3 cặp gen giao phấn với cây dị hợp về 3 cặp gen, thu được $F_1$ có $42\%$ tổng số cá thể mang kiểu hình trội về 3 tính trạng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hai cây P có thể có kiểu gen giống nhau.

B. Các cá thể mang 3 tính trạng trội có thể có tối đa 15 kiểu gen.

C. $F_1$ có $18\%$ số cá thể đồng hợp tử về 3 cặp gen.

D. $F_1$ có $14\%$ số cá thể mang kiểu hình trội về 1 tính trạng.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có: $AaBbDd\times AaBbDd$ $\Rightarrow A-B-D-=42\%$

Giả sử A và B liên kết $\Rightarrow A-B-=\dfrac{42\%}{0,75}=56\%$

$\Rightarrow \dfrac{\underline{ab}}{ab}=6\%$

Suy ra: $P:\dfrac{\underline{AB}}{ab}\times \dfrac{\underline{Ab}}{aB}$; $f=40\%$

A. Sai.

B. Sai. Các cá thể mang 3 tính trạng trội $A-B-D-$ có tối đa $10\times 3=30$ kiểu gen.

C. Sai. Cá thể đồng hợp tử về 3 cặp gen:

$\left(\dfrac{\underline{AB}}{AB}+\dfrac{\underline{Ab}}{Ab}+\dfrac{\underline{aB}}{aB}+\dfrac{\underline{ab}}{ab}\right)\times (DD+dd)$

$=4\times \dfrac{\underline{ab}}{ab}\times (DD+dd)$

$=4\times 0,06\times 0,5=12\%$

D. Đúng. Cá thể mang kiểu hình trội về 1 tính trạng:

$\left(A-bb+aaB-\right)\times dd +\dfrac{\underline{ab}}{ab}D-$

$=\left(0,5-2\times 0,06\right)\times 0,25+0,06\times 0,75=14\%$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!