Một loài thực vật, xét 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn

Đã giải204 lượt xem

Một loài thực vật, xét 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây dị hợp về 3 cặp gen giao phấn với cây dị hợp về 3 cặp gen, thu được $F_1$ có $42\%$ tổng số cá thể mang kiểu hình trội về 3 tính trạng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hai cây P có thể có kiểu gen giống nhau.

B. Các cá thể mang 3 tính trạng trội có thể có tối đa 15 kiểu gen.

C. $F_1$ có $18\%$ số cá thể đồng hợp tử về 3 cặp gen.

D. $F_1$ có $14\%$ số cá thể mang kiểu hình trội về 1 tính trạng.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có: $AaBbDd\times AaBbDd$ $\Rightarrow A-B-D-=42\%$

Giả sử A và B liên kết $\Rightarrow A-B-=\dfrac{42\%}{0,75}=56\%$

$\Rightarrow \dfrac{\underline{ab}}{ab}=6\%$

Suy ra: $P:\dfrac{\underline{AB}}{ab}\times \dfrac{\underline{Ab}}{aB}$; $f=40\%$

A. Sai.

B. Sai. Các cá thể mang 3 tính trạng trội $A-B-D-$ có tối đa $10\times 3=30$ kiểu gen.

C. Sai. Cá thể đồng hợp tử về 3 cặp gen:

$\left(\dfrac{\underline{AB}}{AB}+\dfrac{\underline{Ab}}{Ab}+\dfrac{\underline{aB}}{aB}+\dfrac{\underline{ab}}{ab}\right)\times (DD+dd)$

$=4\times \dfrac{\underline{ab}}{ab}\times (DD+dd)$

$=4\times 0,06\times 0,5=12\%$

D. Đúng. Cá thể mang kiểu hình trội về 1 tính trạng:

$\left(A-bb+aaB-\right)\times dd +\dfrac{\underline{ab}}{ab}D-$

$=\left(0,5-2\times 0,06\right)\times 0,25+0,06\times 0,75=14\%$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!